Historie

Voorwoord

De vereniging is “geboren” aan de tap van het inmiddels verdwenen café Spoorzicht (nu postkantoor). Jo Willems, beheerder van het café en kantinebaas van Coveco opperde onder het tappen van enige pilsjes het idee van een vogel- annex wandelsportvereniging op te richten . Onder voorzitterschap van Tom Bommer besloten 12 leden tijdens de oprichtingsvergadering op 1 maart 1963 zich te wijden aan de wandelsport en de vogelkweek. Maar na de eerste wandeltocht in april van dat jaar bleek de doelstelling te breed van opzet. De wandelaars haakten af en de vereniging ging verder onder de naam “De Gekleurde Zanger”.

Dit verleden van “De Gekleurde Zanger” is opgetekend door ons inmiddels erelid

Jan Korten.

 

Bestuur 1963

Het eerste bestuur bestond in het oprichtingsjaar 1963 uit de volgende personen:

1e voorzitter:               A. Bommer

2e voorzitter:               P. Busch

1e secretaris:              H.G. Boerkamp

2e secretaris:              P. Bakker

1e Penningmeester:   A. Brouwer

2e Penningmeester:   H. Kuiper

Opbouw:                   B. Hutten en A. Aalpoel

Ringencommissaris: J. Willems

Lid:                            T.J. Regeling

eerste tentoonstelling

De eerste tentoonstelling in 1964 bij café Spoorzicht

 

1963

Op de 2e vergadering 3-3-’63, de eerste officiële vergadering na de oprichting, werd besloten ons aan te sluiten bij de Nederlandse Kleurkwekers Club (N.K.C.). Welke later samenging met de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.) waar we nog steeds bij zijn aangesloten. De vergaderingen waren elke eerste donderdag van de maand, wat ook nog steeds zo is!

De contributie bedroeg toen NLG 1,- per maand, waarvan de helft naar de Bond ging. Op 3 oktober 1963 was het ledental 23. In november 1963 werd er een tafelkeuring gehouden. Deze werd gehouden op een zaterdagmorgen in Café Spoorzicht. Winnaar werd J. Willems.

Het eerste jaarverslag gaf een batig saldo van NLG 104,60.

logo

Logo Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

1964

Op de vergadering van 2 april 1964 werd de meeste aandacht besteed aan onze eerste tentoonstelling. Hier werd besloten de tentoonstelling in Café Spoorzicht te houden. Voor de onkosten bestrijding werd er een verloting gehouden (2000 loten á 25 cent). Op 2 september 1964 werden er 100 tentoonstellingskooien aangekocht voor NLG 4,- per stuk.

Op 19 september 1964 was er een tussentijdse bestuursverkiezing aan de orde. Het bestuur meende af te moeten treden vanwege toenemende kritiek op het bestuur. Dit maakte wel indruk en na over en weer gepraat bleef het bestuur toch. Hierna bedankte de heer Willems als ringcommissaris en tentoonstellingslid.

De kampioenen waren in 1963 de heer J. Willems en G. Peterman. Er was zelfs een voordelig saldo van NLG 355,15. Er waren 98 vogels van 16 inzenders:

50 kanaries

2 bastaarden

1 Frisé

2 parkieten

43 tropen

1965

In 1965 ging de vereniging verhuizen naar het Speeltuinverenigingsgebouw op Demmerskamp, geheten E.T.S.V.. Het was een jaar met veel downs.

1966

In 1966 bedankt de toenmalige voorzitter, de heer T. Kramer, als voorzitter wegens verhuizing naar Raalte. De heer H.G. Boerkamp werd als nieuwe voorzitter gekozen met 8 stemmen. De heer T. Bommer kreeg 2 stemmen. De heer Boerkamp bedankte de heer T. Kramer en bood namens de vereniging hem een doos sigaretten aan.

1967

In april 1967 was er een feestavond die bestond uit een boeiende uiteenzetting door de heer E. Adema (toen nog voorzitter van de N.K.C.) over het houden van vogels. Ook de dames waren er deze avond bij. De feestavond werd gehouden in Café Spoorzicht, die toen werd beheerd door de familie W. Wolf. In juli kwam de tentoonstelling aan de orde. De kooien werden verzekerd tegen brand. De frontjes van de kooien moesten zwart gemaakt worden. De schuifjes van de frontjes moesten vast gezet worden en opzij kreeg men toen het deurtje. Hiervoor werd een decoupeerzaag aangeschaft om bij de heer Boerkamp boven op zolder dit karwei te klaren. De 100 kooien waren daar ook opgeslagen. Inschrijfgeld voor de tentoonstelling is 75 cent per vogel. In de decembervergadering werd er geopperd dat men naar een ander gebouw moest uitkijken omdat de zaal van de E.T.S.V. te klein werd. Het voorstel om eens te gaan informeren bij ‘De Kroon’ werd door het bestuur aangenomen. Het tentoonstellingsbestuur was tevens hetzelfde als het dagelijkse bestuur. Het aantal leden was toen 29.

1968

In januari 1968 is het hotel ‘De Kroon’ als verenigingsplaats aangenomen en al in orde. Op 8 februari 1968 is de eerste vergadering in hotel ‘De Kroon’. Men wilde 5 donateurkaarten per lid laten verkopen voor minimaal NLG 1,- per kaart. Dit voorstel werd aangenomen. Ook werd toen de vaste Derbyklasse ingevoerd en wel volgnummer 7.

In 1968 is de boeteplicht voor de jaarvergadering vastgesteld op NLG 1,- bij niet schriftelijk of mondeling bericht van verhindering. In de vergadering van april werd de tentoonstellingsruimte bekeken en men was zeer tevreden. Voor het verkopen van vogels tijdens de tentoonstelling is men 25 cent verschuldigd. Het inschrijfgeld is verhoogd naar 85 cent.

1969

in 1969 werd de contributie verhoogd naar NLG 1,50 per maand. Volgnummer 5 is nu het Derbynummer. Er werd toen ook een oliebollenactie gehouden huis aan huis. De opbrengst was netto NLG 500,-. Ook werd er dit jaar vastgesteld dat men per lid minstens 1 boekje loten moest verkopen. De kooien die van de afdeling Klarenbeek werden gekocht zijn nu ook in orde, daar deze afdeling ter ziele ging. De heer Booy werd bedankt voor het ophalen en wegbrengen van de tentoonstellingsvogels voor diegene die ze zelf moeilijk konden brengen. Het aantal leden was 34.

1970

In dit jaar werd de heer B. Rorije als voorzitter gekozen. Het bestuur zag er als volgt uit:

Voorzitter:                    B. Rorije

Secretaris:                   L. de Lange

Penningmeester:        C. Kamphuis

Lid:                              G. Linthorst

Lid:                              B. Denekamp

De tentoonstellingscommissie was toen:

Voorzitter:                    L. Wolters

Secretaris:                   H. G. Boerkamp

Penningmeester:        J.A. Jansen

Het vervoer van de vogels naar en van de tentoonstelling werd gratis verricht door de toenmalige V.L.C. Combi bedrijf Twello. Omdat de heer B. Denekamp daar werkte mocht hij met zijn vrachtwagen dit doen. Hij nam dit dus over van Expeditie- en Verhuisbedrijf Fa. E. & W. Booy.

c

Kampioenen 1973, vlnr: D.A. Nokkert, J.A. Jansen, W. Wolf

 b

Kampioenen 1974, bovenste rij, vlnr: C. Kamphuis, W. Wolf, A. Huis in het Veld, D. Loots, J.W. Martens, A.J. Eilander. Onderste rij, vlnr: K. Brendeke, J.G.M. Korten, D.A. Nokkert.

1971

Voor de ledenvergaderingen kreeg men een uitnodiging met een kaartje. De heer T. Doornebosch Sr. kwam toen met het idee om elke maand een clubblaadje te maken met tevens een uitnodiging voor de vergadering. Dit werd positief beantwoord. De heer Doornebosch kreeg de volle medewerking om met eigen inzicht dit te realiseren. Het clubblaadje kreeg de naam “ ’t Agaatje” met een eigengemaakt logo door hemzelf bedacht.

oud logo

 a

Kampioenen 1976, vlnr: D.A. Nokkert, B. Hutten, C. Kamphuis, B. Denekamp, G.H. Huisman.

1977

Eén dag na de jaarvergadering bereikte ons het droevige nieuws dat op 7 januari 1977 de bedenker en oprichter van ons Agaatje, de heer T. Doornebosch Sr. plotseling is overleden. Wij zullen zijn werk dat hij is begonnen voortzetten.

Het logo van ’t Agaatje kreeg een nieuw jasje omdat er ook meer parkieten- en kwartelkwekers kwamen en niet alleen kanariekwekers. De naam van ’t Agaatje bleef. In 1977 heeft de heer J. Linthorst een verjaardagsfonds ingesteld. Hij stuurde elk lid op zijn of haar verjaardag een kaartje namens ‘De Gekleurde Zanger’. Hij heeft dit 10 jaar lang gedaan.

1978

De vereniging heeft voor het eerst een ware secretaresse en wel mevrouw Joke Diks, die zich beschikbaar stelde na 1 jaar lid te zijn geweest. Na 15 jaar is de heer H.G. Boerkamp niet meer herkiesbaar. Vanaf de oprichting in 1963 tot 1978 was er altijd wel een functie die hij vervulde. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn inzet door de leden en het bestuur.

Er werden 10 verenigingspeldjes op zicht gestuurd a NLG 4,50. de tentoonstellingscatalogus krijgt een nieuw jasje. Het ontwerp wordt tot de dag van vandaag nog steeds toegepast. De heer J. Korten stelt een wisselbeker beschikbaar met de naam ‘Jan Korten Wisselbeker’ voor het beste gemiddelde aantal punten van de eigen-kweek-vogels. Dit is jaren later veranderd in de gemiddelde 5 hoogste eigen-kweek-vogels. Bij gelijke punten wordt dit verhoogd naar de gemiddeld 6 hoogst beoordeelde vogels, enzovoorts.

speldje edited

1979

Er werden ook vogels ingezonden naar de C.O.M. Kampioenschappen in Breda in januari 1979, een wereldtentoonstelling in het Turfschip.

Er zijn nieuwe stellingen gemaakt bij de familie Diks waar menig vrije uren zijn doorgebracht.

Wist u dat de mooie bloemstukjes gemaakt zijn door Ton Nokkert die er elk jaar weer iets moois van maakt? Er zijn 300 nieuwe Universeel kooien gekocht á NLG 15,- Franco thuis. Het Agaatje krijgt een steviger papieren omslag, wat verzorgder uitziet. Er is ook een nieuwe stencilmachine besteld.

De heer G. Klein Nulend heeft ons ruimte beschikbaar gesteld voor kooien en opslag voor tentoonstellingsmateriaal bij zijn huis op zolder boven de bakkerij. De ruimte moet wel afgetimmerd worden, maar verder helemaal gratis. Na 24 jaar mogen wij daar nog steeds alles opslaan. Familie Klein Nulend, nogmaals onze hartelijke dank!

Op de zaterdagavond van de tentoonstelling zat de voorzitter F. Doeleman met enkele leden wat na te praten. Er liep iemand rond met een boekje over vogelpark Walsrode in Duitsland. Het idee werd geopperd met de vereniging in 1980 een busreis te maken bij voldoende belangstelling.

prijzen

Door de jaren heen zijn er vele prijzen vergeven.

1980

Hoera, het is gelukt: we gaan naar Walsrode op 17 en 18 mei. We vertrekken om 9.00 uur vanaf ‘De Kroon’ met 29 personen. De kosten waren NLG 95,- per persoon inclusief diner, logies en ontbijt. Om 9 uur werden ze uitgezwaaid door Trees Huisman, Bart Denekamp en Bertus Huis in het Veld. Om 10 uur de grens gepasseerd. Met de tussenstops erbij zijn ze om ongeveer 17 uur bij het hotel aangekomen. Om 19 uur het diner en ’s avonds vrij. In het hotel was niets te doen en in de buurt ook weinig. Later bleek dat degenen die dichtbij vertier gezocht hadden het erg gezellig hadden gehad. Maar dat ‘macht kein flaus aus!’

Zondags om half 9 naar Walsrode. We kregen de tijd van 9 tot 16 uur van het park te genieten. Het was geweldig. Dit is niet te beschrijven, zo prachtig. Om 4 uur richting Holland, en om 21.15 waren we weer in Twello. De stemming was goed en we hebben 2 heel fijne dagen gehad met een leuke sfeer. Voor herhaling vatbaar. De thuisblijvers hebben echt iets gemist. 1980 is ook het jaar dat er nieuwe gordijnen zijn gemaakt voor onder langs de stellingen in plaats van de tot dan toe gebruikte rollen papier. Enkele dames (mevrouw Huisman, mevrouw Diks, mevrouw Denekamp en mevrouw Huis in het Veld) hebben de stof gekocht en de gordijnen op maat gemaakt. Er zijn ook een paar hanggordijnen voor de schuifdeur gemaakt. Bij de opening van de tentoonstelling werden door twee dochtertjes van leden (Bea en José) een mooi gedicht opgezegd en met een schaaltje en een schaar een lint doorgeknipt en de gordijnen schoven opzij. Het was een prachtige feestelijke opening.

1981

5 januari 1981 is er een nieuwjaarsborrel met een film-dia-foto-avond van de Walsrode-gangers. Er zijn weer 15 nieuwe stellingen bij gemaakt. Verdere investeringen zijn 40 nieuwe parkietenkooien á NLG 25,- per stuk, een nieuwe typemachine en een andere stencilmachine.

1982

In 1982 zijn voor het eerst ook stammen op de tentoonstelling.

1983

Op 18 februari 1983 is toch nog plotseling van ons heengegaan M.J. Bronk. Een delegatie van onze vereniging was vertegenwoordigd om hem een laatste eer te bewijzen. In maart 1980 werd hij gekozen tot penningmeester en dat werd weer gevolgd door het voorzitterschap in 1982. Dit laatste heeft hij niet meer tot uitvoering kunnen brengen. Een slopende ziekte greep hem aan.

Het bestuur heeft de heer F. Doeleman gevraagd het voorzitterschap weer op te nemen. Na beraad heeft hij zich kandidaat gesteld met de voorwaarde dat er weer op donderdagavond in plaats van maandag wordt vergaderd.

1984

Er kwam van de Bond voor ieder lid een legpenning vanwege het 50-jarig bestaan van de Bond.

1985

In januari 1985 was in Zutphen de C.O.M. tentoonstelling. Daar behaalde de heer G. Klein Nulend als eerste van ‘De Gekleurde Zanger’ een prijs: 2x zilver.

1987

In 1987 wordt het verjaardagsfonds opgeheven. Er worden geen kaartjes meer verstuurd maar de verjaardagen worden wel voortaan maandelijks in ’t Agaatje afgedrukt.

Er is ook een donateurscommissie opgericht door de heer B. Denekamp. Met hulp. Hij heeft vele jaren tot het laatste toe geld opgehaald bij de donateurs van Voorst tot Apeldoorn, enzovoorts.

In 1987 vertrekt de eigenaresse van hotel ‘De Kroon’ naar een nieuw huis en kreeg van de vereniging bloemen aangeboden voor de goede samenwerking. Het onderkomen van de vereniging heeft nu een nieuwe eigenaar, de heer Victor Taverne en heet nu ‘Hotel Taverne’. Het was spannend of de tentoonstelling kon worden gehouden dit jaar, want de verbouwing was in volle gang. Uiteindelijk is het toch gelukt. Al was bij de opening van de tentoonstelling de verf nog nauwelijks opgedroogd. Maar de zaal en het café zagen er dan ook prachtig uit.

25 jaar onderscheiden

In 1988 worden de heren J.G.M. Korten en H.G. Boerkamp (rechtsmidden)  gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap. Links staat voorzitter F. Doeleman en rechts Bondsbestuurder A.M. van Rijn.

1988

Van de gordijnen voor de stelling worden de haakjes vervangen door klittenband. Dit is een enorme verbetering. De gordijnen zijn makkelijker aan te brengen en hangen een stuk strakker dan daarvoor.

Het jubileumfeest is vastgesteld op 5 maart 1988: het 25-jarig bestaan van de vereniging!

De feestcommissie heeft een feestavond met een muziekband weten te organiseren bij ’t Patronaat in Twello. De gehele avond bestaat de mogelijkheid tot het nuttigen van koude gerechten uitgestald op enkele kraampjes. Verder kreeg men bij binnenkomst enkele consumptiebonnen, een kopje koffie met toebehoren en voor ieder lid een kleine verrassing in de vorm van een aandenken van dit 25-jarig jubileum: een tegeltje van ‘De Gekleurde Zanger’. Ook werd er een schouwlampje geschonken door dierenspeciaalzaak F. Scholten.

’s Middags was er een receptie die druk bezocht werd door oud-leden en zusterverenigingen. Ook Bondsbestuurder A.M. van Rijn sprak een mooi woord over de vereniging. Tijdens de toespraak werden er 2 leden in het zonnetje gezet met het 25-jarig lidmaatschap. De heren J. Korten en H.G. Boerkamp kregen een mooie bondsspeld opgespeld door de heer van Rijn.

Verder kreeg elk lid een mooi zilverkleurige catalogus, speciaal alleen voor de leden uitgereikt die mede dankzij de heer D.A. Nokkert tot stand kwam. Er worden ook pennen met opschrift ‘De Gekleurde Zanger Twello 25 jaar’ besteld.

Er wordt voor het eerst een schoolklas uitgenodigd om op vrijdag de tentoonstelling te bezichtigen onder leiding van een leraar met hulpen. De kinderen maken een kleurplaat die opgehangen wordt. Er is op school een project over vogels gemaakt. De kinderen krijgen dan een vragenopdracht die ingevuld moet worden en op school weer wordt uitgewerkt. De heer W. Rothengatter heeft dit gerealiseerd. Er wordt nu nog steeds een klas uitgenodigd voor de vrijdagmorgen waarbij de kinderen een verenigingspen en een consumptie krijgen van de vereniging.

schooljeugd

Joris Renleo geeft uitleg aan de jeugdige bezoekers
van basisschool ‘De Kleine Wereld’

Er worden door de Wildkamp nieuwe fonteintjes geschonken om eenheid te krijgen op de tentoonstelling.

Vanwege de 25e tentoonstelling heeft districtvoorzitter de heer A.M. van Rijn de kampioenen bekend gemaakt en had nog wel een persoonlijk woordje voor hen.

1989

Het is de bedoeling om ’t Agaatje een nieuw imago te geven en wel van A4 naar een kleiner boekje van A5-formaat (de helft kleiner dan het oude formaat). Er zijn door de dames Denekamp, Vree en van Werven grote en kleine hoezen gemaakt voor de tentoonstellingskooien om voor de vereniging te verkopen.

In 1989 is de heer J. Jansen door districtsvoorzitter A.M. van Rijn gehuldigd met zijn 25-jarig lidmaatschap.

1990

Het is de bedoeling om 25 nieuwe grote parkietenkooien te maken. Dierenspeciaalzaak F. Scholten heeft toegezegd de voorfronten te schenken en IBP van de heer B. Hutten zal het benodigde hout gezaagd voor inkoopsprijs schenken. In juli en augustus worden er geen vergaderingen meer gehouden in verband met vakanties.

hutten

scholten

 

 

 

 

 

Dhr. B. Hutten                                                                               Dhr. F. Scholten

Voor de tweede keer is men naar Walsrode geweest met 39 personen.

In 1990 zal een begin gemaakt worden met het computersysteem. De heer Teunissen uit Bathmen zal hierbij behulpzaam zijn, maar er zal tevens nog het oude systeem gehandhaafd blijven om niet voor verrassingen te komen staan. Er was voor het eerst een kampioen van 92 punten. Proficiat T. Veldhoen.

In dit jaar werd er een nieuwe typmachine aangeschaft.

De kleine kwartelkistkooien bevallen niet meer. Men koopt nu 2 maten klapkooien: twee grote en twee kleinere van formaat.

appie

Appie Teunissen, voorzitter van de vereniging van 1991 tot en met 2002.

1991

Er worden schraagjes gemaakt bij de familie Diks van 40 cm breed en 80 cm hoog.

Men doet mee met een stand op de klompenweek bij ons lid H. den Adel op privé-terrein. Er werd een videofilm gedraaid en een raad-spel met als hoofdprijs 2 fietsen. Daarnaast was er een prikbord voor verkoopvogels, informatie en een aanmeldingslijst voor nieuwe leden. Dit was geen succes en wordt niet meer gedaan.

1992

In 1992 besluit men om eens in de 2 maanden te vergaderen (dus 6 keer per jaar in maart, mei, september, oktober, november en december). In april of juni is er een extra bijeenkomst met dialezing, een film of iets dergelijks.

Men is overgegaan met het gezamenlijk inkopen van de entstof, wat door de heer Korten wordt geregeld. De heer W. Dul neemt de dagverloting over van de heer A.S. Huis in het Veld die het minimaal 10 jaar gedaan heeft. De voorzitter deelde mede dat de tentoonstelling in 1992-1993 nog gebruik kunnen maken van de zaal in Hotel Taverne, maar voor 1994 moeten wij naar een andere accommodatie uitkijken. Op 23 september 1992 krijgen we van de Bond bericht over verbod op tentoonstellingen en vogelmarkten vanwege in enkele delen van ons land heersende pseudo-vogelpest onder pluimvee. De nationale tentoonstelling te Lochem is hierdoor afgelast. Eind oktober kregen we het verlossende bericht van de NBvV over het opheffen van het verbod op vogelmarkten, tentoonstellingen en vervoer van vogel. Hierdoor kan de tentoonstelling van ‘De Gekleurde Zanger’ toch doorgaan. Bij de opening van de tentoonstelling werd de heer J. Linthorst gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap, waarvan hij 10 jaar secretaris was en ook 10 jaar het verjaardagsfonds deed van 1977 t/m 1987.

kom in de kooi

1993

8 mei 1993: “Kom in de Kooi”

Met deze term wil de Bond onze vogelhobby wat meer bekendheid geven aan het publiek. Ook onze vereniging heeft hier gehoor aan gegeven door van 13.00 uur tot 17.00 uur zijn of haar vogelverblijf open te stellen voor het publiek. Dit was wel een succes. Bij één lid, de heer Teunissen, was er ruim voor 13.00 uur al de eerste bezoeker. Op een gegeven moment had hij een 8-tal bezoekers achter het huis. Er werden diverse vragen gesteld. Al met al waren er ongeveer 20 bezoekers geweest. Ook bij de heer B. Denekamp, de heer Nokkert en de heer Korten zijn diverse bezoekers geweest. Er waren wat mensen bij die van de een naar de ander gingen. Er werden over deze actie veel lovende woorden uitgesproken. Wij waren in de regio de enige vereniging die aan de actie gehoor gaf.

Dit jaar was de laatste tentoonstelling bij Hotel Taverne. Dit jaar werd tevens het 30-jarig bestaan van de vereniging gevierd.

De tentoonstellingskooien moeten nodig geverfd worden. Er is informatie ingewonnen en er wordt besloten dit te doen met K2-verf. Men kon hiervoor terecht bij de heer B. Hutten. Bij zijn zaak kon men ze opslaan en op een paar zaterdagen werd er geschuurd en afgenomen en geverfd. De medewerking van de leden was geweldig goed.

Bij de opening van de tentoonstelling werd de heer B. Denekamp gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Bovendien was hij vanaf 1969 lid van het bestuur. De heer Korten werd gehuldigd voor zijn 30-jarig lidmaatschap en 26 jaar ringcommissaris.

1994

Er is een nieuwe vergaderruimte gevonden in Twello en wel bij de heer Korderijnk van Stationskoffiehuis. Hier worden tot op heden nog steeds de vergaderingen gehouden.

Het is gelukt om voor de vogeltentoonstelling dit jaar een onderkomen te vinden. Nadat we alles in het werk hebben gezet en navraag hebben gedaan over de mogelijkheden kwamen we tot de conclusie dat we in het dorp Twello niet de gewenste ruimte konden vinden. Daarom hebben we moeten besluiten buiten Twello ruimte te zoeken. De tentoonstelling van1994 zal gehouden worden in Zaal Dorpszicht, Dorpsstraat 59 te Terwolde. Wij zijn van mening dat we hier een bijzonder mooie ruime zaal hebben waar we onze vogels ruim kunnen opstellen wat de tentoonstelling zeker ten goede zal komen. Men komt met het idee om reclamefolders in Terwolde huis-aan-huis te bezorgen bij ongeveer 400 woningen om de komende tentoonstelling bekendheid te geven. De heer H.W. Harmelink zorgt voor het drukwerk. De heer Denekamp en de heer Kommerkamp zorgen voor de verspreiding. Bij de opening van de tentoonstelling werd door wethouder Spekrijze Ton Nokkert een speldje opgespeld voor zijn 25 jaar lid zijn van de vereniging. De heer Nokkert is tevens 23 jaar tentoonstellingsvoorzitter. De heer Jan Jansen werd gehuldigd voor zijn 30-jarig lid zijn.

  eerste tentoonstelling dorpszicht1

In 1994 verhuist de tentoonstelling naar zaal Dorpszicht in Terwolde.

Jeugdlid B. De Weerdt won in 1994 voor de 3e achtereenvolgende keer de wisselbeker voor de jeugd en mocht deze voorgoed in zijn prijzenkast zetten.

1995

Op de jaarvergadering is besloten om 5 vluchten te maken van 2 meter lang, 2 meter hoog en 1 meter breed. De heer H. de Krosse neemt dit werk op zich. Ook het schilderwerk is door hem gedaan. Prachtig. Een verrijking voor de tentoonstelling en de vereniging. Ook zijn er T.L.-lampen aangeschaft voor boven de vluchtjes en door de zaal. Met de tentoonstellingsopening zijn gehuldigd de heer B. Hutten voor 25 jaar lid en de heer B. Denekamp voor 25 jaar bestuurslid.

1996

De jaarvergadering in 1996 heeft besloten om in 1997 geen huis-aan-huis loten meer te verkopen omdat dit steeds meer weerstand geeft. De leden hadden liever een contributieverhoging ter compensatie voor de lotenverkoop.

Er zijn dit jaar nieuwe raamposters ontworpen door de heer A. Teunissen die over 3 jaar uitgesmeerd gesponsord worden door dierenspeciaalzaak F. Scholten. Ze worden door ieder als zeer mooi gezien. Er is een brief naar de gemeente Voorst gegaan betreffende indiening verzoek van ‘De Gekleurde Zanger’ voor tentoonstellingsruimte in Twello. Er komt een negatief advies uitgebracht door bureau Ninos-Twisk uit Tilburg, o.a. vanwege sterke luchtvervuiling tot 5 dagen na de expositie. Conclusie: de tentoonstelling past niet bij andere activiteiten van de Jachtlust of Derk Brouwer Centrum… dus zoek het zelf maar uit na 33 jaar!

Vanaf dit jaar krijgt bij de tentoonstelling de jeugd een aparte klasse-groep: kanaries, parkieten en tropen met duifjes en kwartels.

1997

In 1997 zijn we voor het laatst met onze tentoonstelling bij zaal Dorpszicht in Terwolde. We zijn bezig met een andere locatie: Dorpshuis d’Olde Schole. In het centrum bij de kerk van Terwolde: goed licht, mooie zaal.

Bij de opening van de tentoonstelling werd de heer Ton Nokkert gehuldigd voor zijn 25-jarig voorzitterschap in het tentoonstellingsbestuur.

Nokkert wereldkampioen

1998

‘De Gekleurde Zanger’ mag trots zijn op zijn lid de heer D.A. Nokkert die als eerste vogelliefhebber in de gemeente Voorst zich wereldkampioen mag noemen. Een stam van 4 x 91 punten + 6 =370 punten.

De vluchtjes worden kleiner gemaakt tot 1 x 1 x 2 meter. Hierdoor kunnen meer kleinere vluchtjes (9 stuks) tentoon worden gesteld. De heer de Krosse heeft dit weer prachtig gerealiseerd. Lof.

De heer W. Dul stopt gedeeltelijk met de dagverloting wegens medische redenen. Zijn zus zal hem voortaan als vrijwilligster bijstaan. De heer Jan Zuethof biedt zich ook aan als hulp, wat hij perfect doet: prijzen ophalen bij de adverteerders en alles bij hem thuis opslaan, lootjes maken en op donderdagavond de stand klaarmaken.

Op de vrijdagmiddag van het tentoonstellingsweekend werd de heer B. Denekamp onder valse voorwendselen mee gelokt naar Korderijnk. Hij werd Koninklijk onderscheiden voor zijn 30 jaar lid van de vereniging waarvan 28 jaar 2e penningmeester en vele activiteiten in zijn werk en privé-leven.

onderscheiden

Bartus Denekamp, Lid in de Orde van Oranje Nassau, en zijn vrouw Dikkie bij het ontvangen van de onderscheiding uit handen van de burgemeester

De bondskampioenschappen worden in Apeldoorn in de America-hallen gehouden. Onze vereniging heeft 4 leden die er gaan helpen in de werkgroep.

Na 4 jaar in Dorpszicht tentoonstelling te hebben gehad verhuist de vereniging in 1998 naar d’Olde Schole in Terwolde. Vanaf dit jaar heeft de heer H. Kerkdijk met zijn vrouw Gerrie als vrijwilligster de keukendienst op zich genomen. Zelfs een gebroken been weerhield hem er niet van deze taak uit te voeren tot op de dag van vandaag.

1999

Op 13 juni werd er een vroege vogel morgen georganiseerd in Holten. Er werd een wandeling gemaakt onder leiding van Kees Bos, waarna men een ontbijt ontving. Hierna kreeg men nog de gelegenheid om in Natuurdiorama te bezichtigen. Het was een leuke en leerzame morgen met veel waardering.

Er komt nieuwe TL-verlichting boven de tentoonstellingskooien. Er worden hulpverlengstukken gemaakt voor op de stelling. De heer A. Teunissen heeft hier de leiding over en doet dit perfect. De heer Korderijnk van Stationkoffiehuis stelt zijn TV en Video beschikbaar om na de vergadering een videofilm te kunnen afspelen.

Op 13 september 1999 werden wij opgeschrikt door het bericht dat Bart Denekamp, Lid in de Orde van Oranje Nassau, na een kortstondig ziekbed op 66-jarige leeftijd is overleden. Sinds 1 april 1968 was Bart Denekamp lid van de vogelvereniging ‘De Gekleurde Zanger’ te Twello. Vanaf 1 juli 1968 zat hij in het bestuur als 2e penningmeester en beheerde hij tevens de donatiegelden.

Tijdens onze tentoonstelling fungeerde Bart 15 jaar lang als vrachtwagenchauffeur bij het ophalen en terugbrengen van kooien en vogels bij hun eigenaren. Onze vereniging kende hem al jaren als glosterkweker. Met zijn bereidwillige instelling en enthousiasme wist hij anderen te motiveren en activeren. De familie van Bart heeft het bestuur van de vereniging verzocht Bart te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Zeer vereerd met dit verzoek heeft het bestuur hieraan gehoor gegeven door te fungeren als dragers bij de indrukwekkende begrafenisplechtigheid.

Onze zeer gewaardeerde vogelvriend zal een grote leegte achterlaten.

Bart Denekamp

Wijlen Bart Denekamp                 

2000

De heer J. Korten neemt het donatiefonds van wijlen de heer B. Denekamp met enkele hulpen over.

Er is contact opgenomen met de heer W. Tolman van district Overijssel over het organiseren van de jeugdcontactdag 2003 waar onze vereniging zich voor heeft opgegeven. Voor het eerst is besloten om op onze eigen tentoonstelling ook stellen te mogen inzenden.

Bij de opening is de heer B. Hutten gehuldigd voor 30 jaar lid van ‘De Gekleurde Zanger’.

2002

In 2002 geven Ton Nokkert en Karel Siemerink aan te willen stoppen als tentoonstellingsvoorzitter resp. tentoonstellingssecretaris. Het bestuur is op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten voor deze functie. De heer C. Voorhorst is bereid gevonden als tentoonstellingsvoorzitter en de heer J. Weijters als tentoonstellingssecretaris.

25 jaar ringcommissaris

Tijdens de opening van de tentoonstelling werd de heer Ton Nokkert gefeliciteerd omdat hij 25 jaar tentoonstellingsvoorzitter is geweest. Ook de heer J. Korten werd gefeliciteerd voor het feit dat hij al 25 jaar ringcommissaris is van ‘De Gekleurde Zanger’.

 

2003

2003 Is ons 40-jarig Jubileumjaar. Er wordt dan geen receptie gegeven, maar de opening van de tentoonstelling zal een feestelijk tintje krijgen voor de genodigden. Op zaterdagavond zal er voor leden en genodigden een feestavond worden gegeven met een koud en warm buffet.

Na 11 jaar voorzitter te zijn geweest is de heer A. Teunissen aftredend en níet herkiesbaar. Hij wil zich nu volledig richten op ons maandblad ’t Agaatje. Ook de heer Weijters heeft te kennen gegeven de functie van tentoonstellingsecretaris niet meer te kunnen combineren met zijn huidige werkzaamheden. Hij heeft daarom tevens zijn lidmaatschap als lid van ‘De Gekleurde Zanger’ opgezegd.

De heer J. Vree heeft zich nu aangeboden als voorzitter en de heer D. van Huffelen neemt het penningschap van J. Vree over. Door het wegvallen van de heer J. Weijters heeft de heer C. Voorhorst aangeboden ook het tentoonstellingssecretariaat op zich te nemen.

Het boekjaar van de penningmeester is bijgesteld van 1 januari tot 31 december.

De heer A. Teunissen is er in geslaagd om een prachtig maandblad voor ‘De Gekleurde Zanger’ te maken. ’t Agaatje is gedrukt op A4-formaat, wat al eerder is geweest, maar nu met een mooi ingekleurd logo en een stevige omslag. Zo zie je Appie: de vruchten werpen zich nu al af! Goed zo! Doorgaan!

loting

Sinds jaar en dag heeft de vereniging een dagverloting om de kosten van de tentoonstelling enigszins te kunnen dekken.

Op 27 september was de District Jeugdontmoetingsdag die ‘De Gekleurde Zanger’  heeft georganiseerd. Er waren 32 jeugdleden uit het district Overijssel aangemeld. Samen hebben zij 194 vogels ingeschreven. Van onze vereniging deden Harold Hogeboom, Ester Renleo en Anne Scholten mee.

Zij behaalden de volgende prijzen:

Anne Scholten:           3e prijs

Harold Hogeboom:     Helaas geen prijs, maar de volgende keer misschien

Ester Renleo:              Kampioen + 2e prijs + 3e prijs

Het was een geweldige dag met veel blije gezichten en een succes voor ‘De Gekleurde Zanger’.

esther renleo

Ester Renleo met haar kampioen

Anno 2003 heeft de vereniging 274 vogels op de tentoonstelling, ingezonden door 22 inzenders. Op vrijdagavond 14 november 2003 is er een feestelijke opening voor de leden, genodigden van zusterverenigingen en overige genodigden. Op zaterdagavond 15 november 2003 wordt er een feestavond gegeven voor de leden en genodigden met een koud en warm buffet.

Bestuur 2003

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter:                   Dhr. J. Vree

Secretaris:                  Dhr. J. Renleo

Penningmeester:        Dhr. D. van Huffelen

Toegevoegd lid:          Dhr. W. Dul

Ringcommissaris:       Dhr. J. Korten

 

Tentoonstellingscommissie:

Voorzitter/ Secretaris: Dhr. C. Voorhorst

Penningmeester:        Dhr. J. Korten

 

Tentoonstelling-statistieken ‘De Gekleurde Zanger’

 

Jaar

Aantal vogels

Aantal inzenders

Plaats van tentoonstelling Voorzitter

1963

Onbekend

Onbekend

Café Spoorzicht, Twello   (Tafelkeuring) A. Bommer

1964

98

16

Café Spoorzicht, Twello A. Bommer

1965

111

18

Speeltuingebouw ETSV,   Twello A. Bommer

1966

92

15

Speeltuingebouw ETSV,   Twello H.G. Boerkamp

1967

119

12

Speeltuingebouw ETSV,   Twello H.G. Boerkamp

1968

170

23

Hotel De Kroon, Twello A. Bommer

1969

208

26

Hotel De Kroon, Twello A. Bommer

1970

214

22

Hotel De Kroon, Twello B. Rorije

1971

230

21

Hotel De Kroon, Twello B. Rorije

1972

230

21

Hotel De Kroon, Twello B. Rorije

1973

238

20

Hotel De Kroon, Twello W. Tijhuis

1974

189

19

Hotel De Kroon, Twello W. Tijhuis

1975

205

18

Hotel De Kroon, Twello T. Bongertman

1976

263

21

Hotel De Kroon, Twello B. Hutten

1977

274

19

Hotel De Kroon, Twello B. Hutten

1978

267

26

Hotel De Kroon, Twello B. Hutten

1979

250

25

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1980

336

27

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1981

332

28

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1982

428

30

Hotel De Kroon, Twello M. Bronk

1983

418

29

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1984

438

33

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1985

383

37

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1986

325

29

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1987

305

28

Hotel De Kroon, Twello F. Doeleman

1988

368

28

Hotel Taverne, Twello J. Vree

1989

373

35

Hotel Taverne, Twello J. Vree

1990

344

34

Hotel Taverne, Twello E. van Kooten

1991

370

30

Hotel Taverne, Twello A. Teunissen

1992

309

23

Hotel Taverne, Twello A. Teunissen

1993

267

23

Hotel Taverne, Twello A. Teunissen

1994

315

26

Café Restaurant Dorpszicht,   Terwolde A. Teunissen

1995

303

26

Café Restaurant Dorpszicht,   Terwolde A. Teunissen

1996

285

24

Café Restaurant Dorpszicht,   Terwolde A. Teunissen

1997

284

27

Café Restaurant Dorpszicht,   Terwolde A. Teunissen

1998

294

26

Dorpshuis d’Olde Schole,   Terwolde A. Teunissen

1999

249

29

Dorpshuis d’Olde Schole,   Terwolde A. Teunissen

2000

204

19

Dorpshuis d’Olde Schole,   Terwolde A. Teunissen

2001

220

22

Dorpshuis d’Olde Schole,   Terwolde A. Teunissen

2002

228

18

Dorpshuis d’Olde Schole,   Terwolde A. Teunissen

2003

274

22

Dorpshuis d’Olde Schole,   Terwolde J. Vree

 

8 gedachten over “Historie

 1. Mooi stukje historie van de vereniging, het is een echt document geworden.
  Dit moesten meer verenigingen doen, zeker in deze tijd waar alles vlug moet en vele goede en mooie dingen snel worden vervangen.
  Koester deze mooie hobby en vergeet niet de mensen die ons voorgingen.
  Groeten Chris

 2. Het doet mij en mijn familie goed om te zien hoe mij vader beschreven wordt in 50 jaar gekleurde zanger.
  Nogmaals dank.

  met vr gr Bart Denekamp jr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>